​TLF: 8748 9292

Lyset gik ud under El-Værkets Generalforsamling i 1951

Det var en realistisk Understregning af Kravet om Modernisering af Ledningsnet og Gennemførelse af Vekselstrøm


Hammel Avis d. 22. 10. 1951

Under Forhandlingerne i Aftes på Hammel Elværks Generalforsamling gik Lyset i Ejendommen pludselig ud! Det var en virkningsfuld Understregning af Bestyrelsens Krav om at faa moderniseret Ledningsnettet og faa Overgangen til Vekselstrøm fuldendt.

Hidtil største El-Produktion

Formanden, Snedkermester Chr. Heegaard, oplyste — der var altsaa noget, der lyste! — i sin Beretning, at Aaret økonomisk har været godt, trods store Udgifter til Reparation og Prisstigninger paa Olie. Overskuddet var paa 32.992 kr. Den samlede Produktion har været 1.315.577 kW, den største i Værkets Historie. Strømtabeg har væet paa 18,18 pct., det samme som sidste Aar. Formanden omtalte de Uheld, man har været ude for; Reparationer er blevet særlig dyre, da Arbejdet har maattet udføres som Natarbejde; man kan ikke undvære Maskinerne om Dagen. Om Arbejdet med Overgang til Vekselstrøm oplystes, at Stærkstrømsledningen fra Galten til Hammel nu er intakt. Den kan naar som helst sættes ind, men hos Forbrugerne er man endnu ikke færdige med Installationerne. Tilslutningen vil ske distriktvis. Det Laan, der var optaget til Dækning af Overgangs foranstaltningerne, havde man faaet i Obligationer, der faldt straks efter! I Haab om, at Kursen skulle blive bedre, havde man forsøgt at faa et Par Hundrede Tusinde Kroner hos Byens Pengeinstitutter, men kun opnaaet at faa Afslag; man var nu afhængig af Obligationer og tvunget til at sælge disse til den lave Kurs for at skaffe nødvendige Midler.

Sluttelig oplyste Formanden, at der for at lette Byrden for Interessenterne ved Overgangen til Vekselstrøm var udarbejdet Bestemmelser, hvorefter der kunde ydes Tilskud eller rentefrie Laan til Installationer m.v.​

Laanebetingelserne vedtages efter Debat

I Diskussionen deltog Gdr. Rich. Lauritzen, Elværksbestyrer Andreassen, Gdr. Chr. Christensen. Konsulent Jacobsen svarede, og Fabrikant Olesen havde derefter Ordet, netop som Lyset gik ud. Han lod sig ikke distrahere og fortsatte; han syntes, det trak lidt længe ud med Overgangen og henstillede, at man snarest fik koblet nogle af de store Forbrugere til Vekselstrøm, så de gamle Maskiner på Værket kunde spares.

Bankdirektør J. C. Jensen pegede paa det farlige i at yde rentefrie Laan; der vilde komme mange Ansøgere. Det var mere paa sin Plads at tage 5 pct. i Rente. Efter endnu et par Indlæg godkendtes Laanebetingelserne. Kassereren, Sognefoged Nic. Andersen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 246.029 Kr.

Til Bestyrelsen genvalgtes Konsulent J. Jacobsen, Sogneraadsformand M. Truust og pens. Lærer A. Jensen. Revisorerne genvalgtes. Under Eventuelt opstod atter en lille Debat om de tekniske Spørgsmaal ved Overgangen til Vekselstrøm. ordstyreren sluttede derpaa Generalforsamlingen. Efter denne vistes en Film om El paa Grønland.​

Firmainfo

Hammel El-forsyning Net A/S

CVR: 32479243

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9292

Email: Tryk Her