​TLF: 8748 9292

Hammel Elværk vedtog i Aftes Vekselstrøm

Der var mødt 150 Interessenter til den ekstraordinære Generalforsamling — Afstemningen var skriftlig.

Hammel Avis d. 17. 10. 1949

Hammel Elværk holdt i Aftes ekstraordinær Generalforsamling paa Ortveds Hotel, og der var mødt ca. 150 interessenter. formanden, Snedkermester Heegaard, bød velkommen og indledede Forhandlingerne med en kort Beretning, hvori han bl.a. udtalte: Ved sidste Generalforsamling udtalte daværende Medlem af Bestyrelsen, Skomagermester R. Rasmussen: Maskinkraften paa Elværket er for lille, og Maskinerne for gamle. Som det gaar nu, kan det ikke gaa ret længe. Denne Udtalelse, fortsatte Formanden, tog Bestyrelsen til Efterretning og vi blev klar over, at vi med Hensyn til Maskinkraft kører paa Pumperne og desuden har alt for store Reparationsudgifter. Vi begyndte derfor at overveje, hvad der skulle gøres, forhørte bl.a. om Pris paa nye Maskiner, hvilket vil koste rundt regnet 400.000 Kr. og med mindst 2 Aars Leveringstid.

Spørgsmaalet om Midtkraft blev derefter aktuelt, hvorfor vi raadførte os bl.a. med elraadet og en Ingeniør. Fra begge Sider blev vi stærkt opfordret til at gaa over til Vekselstrøm, og dette Spørgsmaal er det eneste paa Dagsordenen for i Aften.

Ingeniør Brix-Petersen, Gudenaacentralen, gav derefter en Række tekniske Oplysninger og bemærkede bl.a. at Jævnstrøm tidligere var Løsenet, men nu er det overfløjet af Vekselstrøm. Hammel Elværk har 3 gamle Maskiner, der alle næsten er udtjente og ikke kan klare Belastningen, saa noget maa der gøres; men hvad?

Tre Veje at gaa ...​

Man kan gaa tre Veje. Den første er, at man kan anskaffe nye Maskiner til det nuværende Værk, hvilket vil koste en 430.000 Kr. og medføre en aarlig Driftsudgift paa 184.000 Kr; den anden Udvej er, at man kan montere det nuværende Værk med Maskiner, saa der kan laves Vekselstrøm. Det vil koste ca. 1 Million Kr., og den aarlige Driftsudgift vil blive ca. 210.000 Kr. Den tredie Udvej er, at man tilslutter sig Gudenaa eller Midtkraft, hvilket vil koste ca. ½ Million Kr. og i aarlig Driftsudgift ca. 160.000 Kr.​

Vælger man at gaa over til Vekselstrøm, skal alle Installationer efterses, og der skal antagelig paa de ældre foretages mindre Ændringer. Alle Motorer skal udskiftes; men derimod kan de fleste Radioer bruges. Omkostningerne ved disse forskellige Ændringer vil for Hammel antagelig ligge på ca. 180.000 Kr.

Fabrikant Olesen: Vekselstrøm er Fremtidens Løsen, saa vi bør også gaa med, men kan det ikke gøres etapevis? Vi skal jo alligevel have en direkte Ledning for os selv fra f.eks. Galten.

Bestyrer Andreasen: Vi bør gaa over til Vekselstrøm, og jeg mener, Overgangstiden bør være 2 - 3 Aar, men vi maa ikke vente, for vort Maskinmateriale er delvis defekt og overbelastet.

Ingeniør Brix Petersen: Det er sikkert klogt at tage Skridtet fuldt ud. Det hele kan være ordnet til næste Vinter.

Fabrikant Olesen: Kan Værket ikke staa i Forskud med Forbrugernes Omformningsudgifter, saa Forbrugerne kan afdrage over en Aarrække.

Hvad Bestyrelsen er enig om​

M. truust: Bestyrelsen er enig i at henstille, at vi straks begynder Overgangen til Vekselstrøm og lader overgangen strække sig over 3 til 5 Aar. Vi er også i Bestyrelsen enige om, at Værket vil støtte interessenterne med Omformningsudgifterne til nye Motorer m.v. Vi ønsker derfor Bemyndigelse til at optage Laan til dette Formaal, og Interessenter der ønsker det, kan saaledes laane hos Værket og afdrage Laanet i samme Aaremaal, som Værket har Laanet i.

Direktør Nerlin gav forskellige Oplysninger om Midtkraft, hvis Formaal er, at alle Storforbrugere i Aarhus, Hammel osv. skulde betale lige meget for Strøm. Hvad de derfor selv tog for den af Interessenterne, maatte de selv om.

Afstemningen​

Debatten blev derefter afsluttet, og man gik over til skriftlig Afstemning, der gav til Resultat, at 88 stemte for Overgang til Vekselstrøm, 32 Nej og 11 Stemmesedler var blanke.

Formanden takkede for Afstemningsresultatet, og Bestyrelsen vil nu arbejde for videre Gennemførelse.​

Firmainfo

Hammel El-forsyning Net A/S

CVR: 32479243

​Adresse

Industrivej 7

8450 Hammel

​Kontakt 

Tlf:  8748 9292

Email: Tryk Her